РФЗО 2015

Вода за топло хладне напитке са услугом коришћења апарата за воду за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга текућих поправки и одржавања пословних објеката РФЗО

Набавка кластер сервера са софтвером за потребе РФЗО

Набавка и замена водоводне цеви за потребе Филијале за град Београд

Услуга замене измењивача топлоте у топлотној подстаници инсталације централног грејања Испоставе Бечеј

Услуга фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од годину дана

Набавка дрва за потребе филијале Гњилане

Услуге одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО

Канцеларијски материјал - печати и штамбиљи за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка архивских полица за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга одржавања телефонских централа за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО - Филијала Грачаница и Филијала Гњилане

Набавка противпожарне опреме за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка управљивих L2 свичева за потребе организационих јединица РФЗО

Текуће поправке и одржавање пословних објеката РФЗО

Услуга одржавања круга око пословне зграде Дирекције РФЗО

Обнова лиценце за антивирусни софтвер ESET за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО

Услуга одржавања подизне платформе за инвалидска колица у пословном објекту Филијале за мачвански округ са седиштем у Шапцу

Набавка услуге контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга сервисирања службених возила РФЗО, за период од 18 месеци

Услуга одржавања дела софтверских система РФЗО

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга одржавања система за складиштење података за потребе РФЗО

Услуга одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ

Услуга одржавања IBM сервера и шасија за потребе РФЗО

Услуга израде пројектно-техничке документације и услуга техничке подршке у управљању објектима за потребе РФЗО

Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему за потребе РФЗО за 2015. годину

Канцеларијски материјал -папир за потребе РФЗО

Tонери, рибони, inк-јеt кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО

Набавка услуге дезинсекције и дератизације за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка услуге контроле противпожарних апарата, хидраната и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО

Набавка телекомуникационих услуга, интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО за период од 24 месеца

Набавка клима уређаја за потребе РФЗО

Канцеларијски материјал за потребе РФЗО за 2015 годину - печати и штамбиљи

Канцеларијски материјал за потребе РФЗО за 2015 годину

Услуга физичко - техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 месеци

Извођење радова на демонтажи постојећег резервоара за лож уље са куповином, испоруком и уградњом новог за потребе РФЗО-Филијала Ужице-Испостава Пријепоље

Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО за 2015. годину

Услуга испитивања унутрашњих електричних инсталација ниског напона - испитивање и мерење отпора уземљења и испитивања громобранских инсталација - испитивање и мерење отпора уземљења, у објектима РФЗО

Услуга одржавања и поправке лифтова за потребе РФЗО

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Дирекције РФЗО

Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС уређаја за потребе РФЗО

Услуге редовног одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица РФЗО

Безалкохолни напици за потребе организационих јединица РФЗО за период од годину дана

Канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО за 2015. годину

Комплети за прву помоћ за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга основне и посебне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са чланом 53. и 55. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/2009 и 20/2015)

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО за период од годину дана

Извођење радова на демонтажи постојећих котлова за грејање са испоруком и уградњом нових за потребе пословних објекта РФЗО  - Филијала Јагодина - Испоставе Свилајнац и Деспотовац и седиште Филијале Прокупље

Извођење радова на демонтажи постојећег резервоара за лож уље са испоруком и уградњом новог за потребе пословног објекта РФЗО  - Филијала Ужице - Испостава Пријепоље

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 11 месеци

Набавка лож уља за потребе организационих јединица РФЗО - Филијала Београд, Филијала Ужице и Филијала Смедерево

Набавка тонера, рибона, ink-jet кертриџа, факс филмова за потребе РФЗО

Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО за период од 24 месеца

Погонско гориво за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга осигурања службених возила РФЗО

Услуга сервисирања службених возила за потребе Филијала: Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац и Јагодина

Набавка маркица здравственог осигурања и образаца здравствених књижица за потребе РФЗО за 2015. годину

Услуга одржавања штампача за потребе организационих јединица РФЗО

Агенцијска услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за потребе РФЗО

Набавка гума за аутомобиле за потребе РФЗО

Закуп пословног простора за потребе филијале Београд - Испоставе Стари град и Врачар

Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО

Набавка безалкохолних напитака са потрошном ПВЦ галантеријом за потребе РФЗО за 2015.годину

Набавка хард дискова за  EMC storage за потребе РФЗО

Услуга одржавања путничког лифта у пословном објекту Дирекције РФЗО

Услуга одржавања сервера за потребе организационих јединица РФЗО

Вода за топле и хадне напитке са услугом коришћења апарата за воду за потребе дирекције РФЗО

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе РФЗО

Услуга одржавања путничког лифта у пословном објекту Дирекције РФЗО

Услуга одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 9 месеци

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци