Списак јавних набавки које РФЗО спроводи централизовано

Поступци јавних набавки које спроводи РФЗО за потребе здравствених установа

Уредбом о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" број 29/13, 49/13, 51/13 - исправка, 86/13 и 119/14), чланом 17в, Републички фонд спроводи централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа у 2016. години, са којима има закључене уговоре о пружању здравствене заштите, у складу са законом ("Службени гласник РС" број 119 од 31.10.2014.) и то набавку:


  1) Лекова са Листе лекова:
          (1)  лекова са Листе А и Листе А1,
          (2)  лекова са Листе Б, осим вакцине против беснила и хуманог имуноглобулина против беснила и продуката крви које производи Институт за трансфузију Србије,
          (3)  лекова са Листе Ц,
          (4) лекови са листе Д,
               - антитуберкулотици прве линије,
               - антитуберкулотици друге линије,
               - лекова са листе Д, а који се налазе и на Листи А, Листи А1, Листи Б и Листи Ц, који се набављају само у изузетним случајевима када снабдевање леком истог ИНН, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине са Листе А, А1, Б или Ц не задовољава потребе у лечењу осигураних лица Републичког фонда

  2) Лекова који се не налазе на Листи лекова:
          (1) лекова за лечење ретких болести;

  3) Уградног материјала,  са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, осим уградног материјала са пратећим специфичним потрошним материјалом намењног педијатријској популацији:
          (1) графтова,
          (2) ендоваскуларних графтова,
          (3) валвула и рингова,
          (4) стентова,
          (5) интраокуларних сочива,

  4) Уградног материјала,  са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију:
      
    (1) пејсмејкера, елетрода и имплатабилних дефибрилатора,

  5) Санитетског и медицинског потрошног материјала:
          (1) балон катетера,
          (2) аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви,
          (3) филтера за еритроците филтрираних накнадно,
          (4) филтера за тромбоците филтрираних накнадно,
          (5) сетова за донорске аферозне поступке;       

  6) Енергента:
          (1) електричне енергије;