Јавне набавке РФЗО 2018. год

Јавне набавке РФЗО за 2018. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Набавка услуге сервиса система за складиштење података –Storage sistem VNX 5300, за период од 12 месеци, јн бр. 404-1-201/18-40

Софтвери за потребе РФЗО бр. ЈН 404-1-105/18-39

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за потребе Филијале Врање бр. ЈН 404-4-224/18-35

Материјал за одржавање хигијене ЈН бр. 404-22-101/18-13

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО за период од годину дана ЈН бр. 404-22-206/18-12

Сиситем за складиштење података (Storage system) за потребе Дирекције РФЗО ЈН бр. 404-1-105/18-33

Услуга сервисирања фотокопир апарата за потребе РФЗО, за период од 24 месеца бр. ЈН 404-1-201/18-32

Канцеларијски материјал бр. ЈН 404-1-101/18-26

pdf Позив за подношење понуда 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

pdf Конкурсна документација 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

xls ПРИЛОГ 1 Образац 4.1 понуда са структуром цене 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

xls ПРИЛОГ 2 ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА 404-1-101/18-26 - постављено 10.07.2018.

pdf Измена конкурсне дoкументације 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

pdf Конкурсна документација-пречишћен текст 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

xls ПРИЛОГ 1 Образац 4.1 – исправка 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

xls Прилог 2 дистрибутивна листа-исправка 404-1-101/18-26 - постављено 16.07.2018.

pdf Дoдатно појашњење - измена КД 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

xls Прилог 1 Образац 4.1 понуда са структуром цене – исправка 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

xls Прилог 2 Дистрибутивна листа – исправка 2 404-1-101/18-26 - постављено 20.07.2018.

pdf Измена КД 3 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст 3 - 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

xls Прилог 1 Образац 4.1 понуда са структуром цене - исправка 3 - 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

xls Прилог 2 Дистрибутивна листа - исправка 3 - 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока 404-1-101/18-26 - постављено 25.07.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације - бр. ЈН 404-1-101/18-26 - постављено 26.07.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације - бр. ЈН 404-1-101/18-26 - постављено 27.07.2018.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партије 1 и 4 и о обустави поступка за партију 2 јн бр. 404-1-101/18-26 - постављено 08.08.2018.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3 јн. бр. 404-1-101/18-26 - постављено 08.08.2018.

Потрошни материјал за рачунарску опрему за потребе РФЗО бр. ЈН 404-22-101/18-8

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-22-101/18-10

Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и резервација хотелског сместаја за службена путовања, бр. ЈН 404-1-228/18-28

Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословом објекту филијале Бор, бр. ЈН 404-22-201/18-11

Набавка сервера за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-1-105/18-21

Набавка УПС урећаја за потребе РФЗО, бр. ЈН 404-22-103_18-9

Услуге одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад И Филијале Нови Пазар за период од 12 месеци, бр. ЈН 404-22-201/18-7

Набавка рачунара за потребе РФЗО број ЈН 404-1-105/18-20.

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, бр ЈН 404-1-215/18-24

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 07.06.2018.

pdf Конкурсну документацију за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 07.06.2018. 

xls Прилог 1 – Списак објеката за јн бр 404-1-215/18-24 - постављено 07.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр.1 ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 13.06.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације бр.2 ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 13.06.2018.

pdf Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ бр. ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 13.06.2018.

pdf Додатно појашњење КД бр.3 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Измена конкурсне документације 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Пречишћен текст конкурсне докуметнације 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Обавештење о одлагању рока за подношење понуда 404-1-215/18-24 - постављено 15.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 4 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 22.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 5 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 22.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације бр. 6 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 22.06.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне дoкументације бр. 7 ЈН бр. 404-1-215/18-24 - постављено 25.06.2018.

pdf Одлука о додели уговора бр. ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 24.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору бр. ЈН 404-1-215/18-24 - постављено 08.08.2018.

Одржавање клима уређаја за потребе Филијале Нови Пазар бр ЈН -404-22-201-18-6

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, број ЈН 404-1-224/18-17

Набавка погонског горива за потребе РФЗО за период од годину дана 404-1-108/18-19

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 30.05.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 30.05.2018.

xls Прилог 3 – Образац понуде са структуром цене за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 30.05.2018.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јн бр 404-1-108-18-19 - постављено 13.06.2018.

pdf  Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 25.06.2018.

pdf Обавштење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 16.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 1 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партије 25 и 26 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за Партије 25 и 26 - за јн бр 404-1-108/18-19 - постављено 18.07.2018.

Штампачи за потребе РФЗО. ЈН бр. 404-1-103/18-13

Набавка контакт центра за потребе РФЗО 404-1-110/18-14

Услуга одржавања прозивно редоследног система за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Ниш 404-22-201/18-5

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже 404-1-226/18-6

Набавка услуге одрзавања УПС уредјаја за потребе организационих јединица РФЗО за период од 12 месеци 404-22-201/18-4

Набавка услуге одржавања клима уређаја за потребе филијале Нови Пазар 404-22-201/18-3

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за потребе филијала: Нови Сад, Сремска Митровица, Смедерево, Зајечар, Ужице, Чачак и Пирот 404-1-224/18-2

Набавка обнове лиценце за Фирепоwер сервисе за фиреwалл уређај Cisco ASA552x на период од годину дана 404-1-105/18-5

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 24 месеца 404-1-205/18-3

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање 404-22-228/18-1

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова 404-22-201/18-2

Услуга одржавања ИБМ сервера и шасија за потребе Дирекције РФЗО 404-1-208/18-4

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица 404-22-201/17-50

Набавка телекомуникационих услуга - интернета, Л2ВПН, Л3ВПН за потребе РФЗО 404-1-205/17-64

pdf Позив за подношење понуда за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

pdf Конкурсна документација за јн бр. 404-22-201/17-64 - постављено 19.01.2018.

xls Прилог 1 конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1 за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

xls Прилог 2 конкурсне документације – Назив оператора и број дозволе за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 19.01.2018.

pdf Додатно појашњење и измена конкурсне документације за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

pdf Конкурсна документација - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

xls Прилог 1 конкурсне документације - Образац понуде бр. 4.1 - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

xls Прилог 2 конкурсне документације - Назив оператора и број дозволе - пречишћен текст за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 29.01.2018.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 13.02.2018.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 22.02.2018.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр. 404-1-205/17-64 - постављено 02.03.2018.

Услуга поправке горионика на котлу за грејање у пословном објекту Испоставе Пријепоље 404-22-201/17-51

Радови на демонтажи постојећег и уградњи новог резервоара за лож уље за потребе Филијале Ужице, Испостава Пријепоље – непредвиђени радови 404-3-311/17-61

Услуга осигурања службених возила Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 24 месеца 404-22-206/17-47

Набавка услуге одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале за град Београд 404-22-201/17-48

Услуга покривања дела крова пословне зграде Испоставе Стара Пазова 404-22-201/17-49