Јавне набавке РФЗО за 2017. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуга одржавања клима уређаја за потребе организационих јединица

Услуга сервисирања УПС уредјаја за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ

Услуга санације електричних котлова и замене радијатора у пословном објекту Испоставе Рашка

Тонери, фотокондуктори, инк-јет кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО

Услуга одржавања дела софтверских система

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО – Филијала Сомбор, Филијала Грачаница и Филијала Гњилане

Услуга сервиса система за складистење података за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Радови на пасивној мрежној опреми рацунарске мрезе РФЗО

Услуга одржавања термотехничких инсталација пословног објекта Дирекције РФЗО

Обнова лиценце за антивирусни софтвер ЕСЕТ за потребе РФЗО

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за потребе филијала: Нови Сад, Сремска Митровица, Смедерево, Зајечар, Ужице, Чачак и Пирот

Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО

Набавка потрошног материјала за одржавање објеката за потребе РФЗО

Услуга одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар

Лож уље за потребе организационих јединица РФЗО - Филијале Смедерево, Филијале Ужице и Филијале Београд

Набавка угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга поправке улазног портал у пословни објекат Филијале за Нишавски округ

Услуга прегледа и испитивања унутрашње гасне инсталације у пословном објекту Филијале Кикинда

Услуга текућих поправки и одржавања пословног објекта Филијале за град Београд

Услуга израде прилазне стазе до пословног објекта Испоставе Сокобања

Услуга одржавања лифтова за потребе организационих јединица РФЗО

Услуга поправке улазног портал у пословни објекат Филијале за Нишавски округ

Услуга сервиса система за складиштење података за стораге систем ВНX5300 за период од 12 месеци

Канцеларијски материјал – образац реверса за прописивање медицинско-техничких помагала за потребе РФЗО

Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему за потребе РФЗО

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, за потребе Филијала: Нови Сад, Сремска Митровица, Шабац, Ваљево, Смедерево, Јагодина, Бор, Зајечар, Ужице, Чачак, Краљево, Прокупље, Пирот , Лесковац и Београд

Набавка телекомуникационих услуга – интернета, L2VPN и L3VPN за потребе

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 26.07.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 26.07.2017.

xls Прилог 1 – Образац понуде 4.1. за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 26.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 28.07.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 28.07.2017.

xls Прилог 1 – Образац понуде бр. 4.1. – пречишћен текст за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 28.07.2017.

pdf Измена конкурсне документације за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 31.07.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 31.07.2017.

xls Прилог 1 – Образац понуде бр. 4.1. – пречишћен текст за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 31.07.2017.

pdf Измена и додатно појашњење конкурсне документације за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 04.08.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 04.08.2017.

xls Прилог 1 – Образац понуде бр. 4.1. – пречишћен текст за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 04.08.2017.

pdf Обавештење о прудужењу рока за подношење понуда за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 04.08.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 10.08.2017.

pdf Одлука о обустави поступка за јн бр 404-1-205/17-30 - постављено 20.09.2017.

pdf Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јн бр 404-22-205/17-30 - постављено 03.10.2017.

Услуга извођења громобранске инсталације на пословном објекту Испоставе Пријепоље

Набавка потрошног материјала за одржавање објеката за потребе РФЗО

Услуга бежичног интернета за потребе РФЗО

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Нови Сад

Услуга сервиса система за складистење података за стораге систем VNX5300 за период од 12 месеци

Услуга превоза и хотелског смештаја

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО за период од 9 месеци

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО

Набавке свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО

Услуга сервисирања службених возила за период од 24 месеца

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 1 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 2 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 3 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 4 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 5 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Додатно појачњење конкурсне документације за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 19.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 19.06.2017.

pdf Додатне информације у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

xls Образац понуде за партију 4 бр. 2 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

pdf Додатне информације у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације бр. 3 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 28.06.2017.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 11.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за партију 5 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 28.07.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 02.08.2017.

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО

Услуга редовног одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар за период од 12 месеци

Услуга испитивања гасних инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин

Погонско гориво за потребе Филијала: Косовска Митровица и Грачаница Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 12 месеци

Канцеларијски материјал (папирна конфекција – папир и коверте, обрасци и канцеларијска галантерија) за потребе организациониј јединица РФЗО

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО за период од годину дана

Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе Филијале Панчево

Услуга испитивања гасних инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин

Набавка архивских полица за потребе Филијале Сомбор

Софтвери

Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО

БАР-КОД читачи и читачи картица за потребе РФЗО

Погонско гориво за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга одрзавања хигијене у пословним објектима Филијале Косовска Митровица, за период од 24

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

xls Прилог В – Образац структуре цена за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Измене и допуне конкурсне документације за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Измењена конкурсна документација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

xls Измењен Прилог В - Образац структуре цена за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације 2 за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 13.04.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 03.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 19.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 19.05.2017.

Обнова лиценце за Firepower сервисе за уређај Cisco на период од годину дана

Услуге одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима Филијале Косовска Митровица, за период од 24 месеца

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање

Набавка радова на санацији спуштеног плафона у пословном објекту Филијале Нови Сад

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО

Услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО