Јавне набавке РФЗО за 2017. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе Филијале Панчево

Услуга испитивања гасних инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин

Набавка архивских полица за потребе Филијале Сомбор

Софтвери

Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО

БАР-КОД читачи и читачи картица за потребе РФЗО

Погонско гориво за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга одрзавања хигијене у пословним објектима Филијале Косовска Митровица, за период од 24

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

xls Прилог В – Образац структуре цена за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Измене и допуне конкурсне документације за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Измењена конкурсна документација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

xls Измењен Прилог В - Образац структуре цена за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације 2 за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 13.04.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 03.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 19.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 19.05.2017.

Обнова лиценце за Firepower сервисе за уређај Cisco на период од годину дана

Услуге одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима Филијале Косовска Митровица, за период од 24 месеца

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање

Набавка радова на санацији спуштеног плафона у пословном објекту Филијале Нови Сад

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО

Услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО