Јавне набавке РФЗО за 2017. годину

Додатне информације добићете притиском на назив сваке ставке.  

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Нови Сад

Услуга сервиса система за складистење података за стораге систем VNX5300 за период од 12 месеци

Услуга превоза и хотелског смештаја

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО за период од 9 месеци

Материјал за одржавање хигијене за потребе РФЗО

Набавке свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО

Услуга сервисирања службених возила за период од 24 месеца

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 1 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 2 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 3 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 4 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Образац понуде за партију 5 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 14.06.2017.

pdf Додатно појачњење конкурсне документације за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 19.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 19.06.2017.

pdf Додатне информације у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације бр. 2 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

pdf Конкурсна документација – пречишћен текст бр. 2 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

xls Образац понуде за партију 4 бр. 2 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 23.06.2017.

pdf Додатне информације у вези са припремањем понуде и измене конкурсне документације бр. 3 за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 28.06.2017.

pdf Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 28.06.2017.

pdf Одлука о додели уговора за јн бр 404-1-201/17-15 - постављено 11.07.2017.

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката Филијале Суботица, Филијале Зрењанин, Филијале Панчево, Филијале Крушевац, Филијале Ниш и Дирекције РФЗО

Услуга редовног одржавања телефонских централа за потребе Филијале Нови Сад и Филијале Нови Пазар за период од 12 месеци

Услуга испитивања гасних инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин

Погонско гориво за потребе Филијала: Косовска Митровица и Грачаница Републичког фонда за здравствено осигурање, за период од 12 месеци

Канцеларијски материјал (папирна конфекција – папир и коверте, обрасци и канцеларијска галантерија) за потребе организациониј јединица РФЗО

Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО за период од годину дана

Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе Филијале Панчево

Услуга испитивања гасних инсталација у пословном објекту Испоставе Параћин

Набавка архивских полица за потребе Филијале Сомбор

Софтвери

Набавка рачунарске опреме за потребе РФЗО

БАР-КОД читачи и читачи картица за потребе РФЗО

Погонско гориво за потребе РФЗО за период од 12 месеци

Услуга одрзавања хигијене у пословним објектима Филијале Косовска Митровица, за период од 24

Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван плана мреже

pdf Позив за подношење понуда за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Позив за подношење понуда на енглеском језику за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Конкурсна документација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Прилог А – Техничка спецификација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

xls Прилог Б – Образац понуде за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

xls Прилог В – Образац структуре цена за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 29.03.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Измене и допуне конкурсне документације за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Измењена конкурсна документација за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

xls Измењен Прилог В - Образац структуре цена за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 06.04.2017.

pdf Додатно појашњење конкурсне документације 2 за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 13.04.2017.

pdf Одлука о закључењу оквирног споразума за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 03.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 19.05.2017.

pdf Обавештење о закљученом уговору за јн бр 404-1-226/17-5 - постављено 19.05.2017.

Обнова лиценце за Firepower сервисе за уређај Cisco на период од годину дана

Услуге одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО

Услуга одржавања хигијене у пословним објектима Филијале Косовска Митровица, за период од 24 месеца

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање

Набавка радова на санацији спуштеног плафона у пословном објекту Филијале Нови Сад

Услуга одржавања IBM сервера и шасије за потребе Дирекције РФЗО

Услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство

Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО